Menu

STIP probeert door het vergroten van kennis ten aanzien van infectiepreventie vermijdbare zorginfecties te voorkomen. Dit doet STIP niet alleen door het verzorgen van gerichte trainingen, maar ook door het opzetten van een kennisbank. Daarmee wordt informatie op het gebied van infectiepreventie ontsloten.
STIP werkt ook aan een vergroting van haar kennisnetwerk door kennis op het gebied van infectiepreventie te delen met andere partijen. Hieronder een overzicht (met link) naar hun website.

WIP

De Werkgoep Infectie Preventie (WIP) stelt landelijke richtlijnen op voor de preventie van infecties in Nederlandse zorginstellingen met als doel richting te geven aan het handelen in de praktijk. De WIP is een onafhankelijke stichting.

ZIPnet

ZIPnet is een website over Hygiëne & Infectiepreventie in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg.
ZIPnet bevat protocollen, checklisten en beleid, gebaseerd op de landelijk richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie.
Naast algemene hygiëneprotocollen biedt ZIPnet praktische informatie over hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën. Het onderhoud van ZIPnet ligt in handen van de Beheerders en Regiegroep.

IGZ

Inspectie GezondheidsZorg

Actiz

Brancheorganisatie voor zorginstellingen die zich in het kader van cliëntveiligheid sterk maakt voor infectiepreventie.

Moncherry

Moncherry is de partner die u zoekt voor de creatie en organisatie van uw congressen en evenementen voor specialisten in de gezondheidszorg. 

VIT

De stichting Vascular Infusion Technology, afgekort VIT, is de autoriteit binnen Nederland op het gebied van veneuze toegang. De VIT streeft naar een optimaal infuusbeleid binnen zorginstellingen.