Menu

VisieMissie: Reduceren zorginfecties door kennisoverdracht!

STIP verzorgt praktijkgerichte opleidingen, trainingen en bijeenkomsten op het gebied van infectiepreventie (ISO 9001 toepassingsgebied). 
STIP werkt vanuit het besef dat iedere cursist uniek is, al eigen kennis heeft, maar ook specifieke behoefte heeft aan kennis en kunde om problematiek in de eigen organisatie gericht op te pakken.
Om vermijdbare infecties in de zorg te voorkómen vergroot STIP de kennis ten aanzien van infectiepreventie. Door kennisoverdracht in de leerweg naar ´bewust bekwame medewerkers´ verbetert de intrinsieke motivatie om infectiepreventief te handelen.

De strategieën die voor deskundigheidsbevordering gehanteerd worden, zijn:

  • Probleemgestuurd onderwijs
  • Zelfwerkzaamheid. Door individuele en-of groepsopdrachten bevordert STIP een actieve kennisopname;
  • Train de trainer. Het opleiden van Contactpersonen Infectie Preventie vergroot de kennis en positieve cultuur ten aanzien van infectiepreventie;
  • Werken met kwaliteitsverbetercirkels (PDCA) of andere kwaliteitsinstrumenten;
  • Resultaatgerichte trainingen. De cursist verlaat de training met een product dat in de eigen organisatie gebruikt kan worden.
  • Alle trainingsdagen en symposia worden afgesloten met een check d.m.v. een evaluatieformulier (kwantitatieve evaluatie). Alle nieuwe trainingen worden afgesloten met een kwanitatieve evaluatie en een kwalitatieve evaluatie d.m.v. een Spiegelbijeenkomst.